KAIKKONEN & SUNNARI ASIANAJOTOIMISTO | ATTORNEYS AT LAW

Kaikkonen & Sunnari Asianajotoimisto Oy:n asiakas- ja toimeksiantore- kisterin (jäljempänä ”toimeksiantorekisteri”) tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kaikkonen & Sunnari Asianajotoimisto Oy (jäljempänä ”Kaikkonen & Sunnari”) Yhteystiedot:

Kaikkonen & Sunnari Asianajotoimisto Oy Kasarmikatu 36
00130 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Tuomas Sunnari Kaikkonen & Sunnari Asianajotoimisto Oy Kasarmikatu 36
00130 Helsinki
040 843 5022
tuomas.sunnari@kslaw.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisteriin talletetaan tiedot Kaikkonen & Sunnarin toimeksiannoista, toimeksiantoihin liitty- vistä asiakkaista, muista asian käsittelyyn osallistuvista tai liittyvistä henkilöistä ja vastapuo- lista sekä potentiaalisista asiakkaista.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Kaikkonen & Sunnari käsittelee henkilötietoja asiakassuhteen, toimeksiantosopimuksen ja niihin liittyvän asiallisen yhteyden perusteella ja asianajajista annetusta laista (12.12.1958/496, muutoksineen) sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetusta laista (444/2017, muutoksineen) johtuvien lakisääteisten velvoitteiden täyttä- miseksi.

Toimeksiantorekisterin käyttötarkoitus on toimeksiannoista sopiminen, toimeksiantojen hoi- don järjestäminen, suunnittelu ja toteutus, toimenpiteiden kohdistaminen toimeksiantoihin, asiakkaiden tunnistaminen, yhteydenpito asiakkaisiin ja asian käsittelyyn osallistuviin ja liit- tyviin henkilöihin ja esteellisyyksien selvittäminen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Toimeksiantorekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:

 •   Kaikkonen & Sunnarin nykyiset ja entiset asiakkaat sekä sellaiset potentiaaliset asi- akkaat, jotka ovat omatoimisesta ottaneet yhteyttä Kaikkonen & Sunnariin tai pyytä- neet meiltä yhteydenottoa;

 •   yksityisasiakkaiden ja yhteisöasiakkaiden edunsaajien, edustajien ja yhteyshenkilöi- den nimet, yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet), hen- kilötunnukset tai syntymäajat ja kopiot henkilöllisyystodistuksista;

 •   mahdollisten muiden asian käsittelyyn osallistuvien tai liittyvien henkilöiden ja todis- tajien nimet ja yhteystiedot (puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet);

 •   asiakkaan tunnistamista koskevan lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseen liittyvät tiedot;

 •   esteellisyyden selvittämistä koskevan lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseen liit- tyvät tiedot;

 •   toimeksiannot ja rekisteröityjen rooli niissä;

 •   toimeksiannon asiasisältö, toimenpiteet ja laskutustiedot;

 •   toimeksiannon vastuujuristi;

 •   referenssitiedot;

 •   toimeksiannon hoitamista varten kerätty tai tuotettu aineisto;

 •   tiedot toimeksiantoon liittyvistä asiakasvaroista; ja

 •   asiakkaiden vastapuolten toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot, ku-

  ten nimet ja aineisto, johon vastapuolet liittyvät.

  Toimeksiantorekisteri voi sisältää erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja, jotka ovat tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustautumiseksi oikeudellisessa me- nettelyssä tai hallinnollisessa tai tuomioistuimen ulkopuolisessa menettelyssä.

  5. Säännönmukaiset tietolähteet

  Toimeksiantorekisteriin sisältyvien tietojen säännönmukaisia tietolähteitä ovat rekisteröidyt itse ja toimeksiantoaineistosta ilmenevät tiedot. Tietoja voidaan kerätä myös viranomaisilta sekä muista luotettavista lähteistä lainsäädännön sallimissa rajoissa.

  6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Toimeksiantorekisteritietoja ei luovuteta kenellekään eikä mitään tarkoitusta varten ellei laki sitä edellytä.

  Kaikkonen & Sunnari voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä sopimuskumppaneita, jolloin tietosuojalainsäädännön vaatimuksista huolehditaan sopimuksin.

  7. Käsittelyn kesto

  Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin niitä tarvitaan ilmoitetussa käyttötarkoituksessa tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämisessä. Suomen Asianajajaliiton valtuuskunta on 24.1.2019 antanut asianajotoiminnassa kertyvän asiakirja-aineiston säilyttämisestä ja hävit- tämisestä ohjeen, jonka mukaan toimeksiantoa koskeva materiaali on säilytettävä lähtökoh-

2/4

taisesti vähintään 10 vuotta toimeksiannon päättymisestä ja sen jälkeen tietoja on säilytet- tävä siltä osin kuin esteellisyyksien selvittämiseksi ja asianajajan oikeusturvan kannalta on tarpeen, ja ellei asiakkaan kanssa ole muuta sovittu.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin tietoja käsittelevät ainoastaan sellaiset henkilöt, joilla on käsittelyyn perusteltu syy osana työtehtäviään.

Kaikkonen & Sunnari voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osa- puolelle, kuten it-tuelle ja tilitoimistolle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilö- tietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmu- kaisesti.

9. Rekisteritietojen suojaamisen periaatteet

Toimeksiantorekisteritiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Niitä ei saa luovuttaa sivullisille ilman asiakkaan suostumusta tai nimenomaista lainsäännöstä. Tietoja saa käyttää ainoas- taan toimeksiannon toteutukseen osallistuvat henkilöt.

Toimeksiantorekisteritietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Tietojärjes- telmään tallennetut tiedot on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietoliikenneyh- teys tietojärjestelmään on salattu. Toimeksiantorekisteriin liittyvät asiakirjakappaleet säilyte- tään henkilökunnan jatkuvan valvonnan alla lukituissa tiloissa.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kir- jallisesti osoitteeseen:

AA Tuomas Sunnari
Kaikkonen & Sunnari Asianajotoimisto Oy Kasarmikatu 36
00130 Helsinki

tai

tuomas.sunnari@kslaw.fi

 Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista sovellettavan tietosuojalainsää- dännön rajoissa ja mukaisesti.

3/4

 •   Rekisteröidyllä on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sovellet- tavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.

 •   Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseään koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa muodossa, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.

 •   Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu: www.tietosuoja.fi) tai muulle Euroopan Unionin tai Euroopan ta- lousalueen tietosuojaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on rikottu.

4/4